Libočany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Do uvedeného územního plánu včetně dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na příslušném obecním úřadu nebo Městském úřadu Žatec, odbor rozvoje a majetku města -  úřad územního plánování.

 

Uvedený územní plán bez dokladové dokumentace je dále uložen na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životním prostředí.

 

Zpráva

Zpráva o uplatňování Územního plánu Libočany

celý text

Územní Plán Libočany

nabytí účinnosti dne 28.4.2012

celý text níže

Zastupitelstvo obce Libočany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy ÚP Libočany, který nabyl účinnosti dne 28.4.2012.

1 - Výkres základního členění

1O Širší vztahy

2A Urbanistická koncepce

2B Koncepce krajiny

2C Koncepce vodního hospodářství

2D Koncepce energetiky

2O - Koordinační výkres

2o Koordinační výkres

3 Výkres VPS a VPO

3O Předpokládané zábory ZPF

Odůvodnění ÚP Libočany

Sumář záboru ZPF

ÚP Libočany - textová část

Zábor ZPF

ZDE KE STAŽENÍ: Pravidla zastupitelstva obce pro pořizování změn schváleného Územního plánu obce Libočany