Obec Libočany
obec Libočany

Webové stránky se upravují.

Mimořádné situace

Mimořádné situace

Evakuace ! - Co dělat?

- Připravte si evakuační zavazadlo
- Zajistěte si místo bydliště
- Dostavte se na shromaždiště

Může dojít i k situaci, že v zájmu zdraví a ochrany životů obyvatel bude nařízena evakuace.
Pokyn k evakuaci vydá příslušný krizový štáb, a to dle rozsahu ohrožení.

EVAKUACE - Co to znamená a jak se chovat ?

 • Připravte si evakuační zavazadlo a nezapomeňte si jej označit jmenovkou. Měla by to být cestovní taška, kufr nebo batoh. Co má obsahovat:
  · Základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a pitnou vodu nejlépe v originálních PET lahvích.
  · Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
  · Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
  · Toaletní a hygienické potřeby.
  · Léky, které užíváte, brýle.
  · Svítilnu, kapesní nůž, šití, zápalky, tranzistorové rádio včetně rezervních monočlánků.
  · Náhradní oděv a obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Zajistěte si místo bydliště (byt, domek apod.):
  · Uhaste oheň v topidlech.
  · Vypněte elektrické spotřebiče.
  · Uzavřete přívod vody a plynu.
  · Uzavřete okna a ostatní přístupy do bytu.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, opusťte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a odeberte se na určené shromaždiště k evakuaci nebo se evakuujte soukromým vozidlem a řiďte se pokyny příslušníků policie nebo armády.
 • Kočky a psy vezměte s sebou. Ostatní domácí exotická zvířata, která jsou schopna delšího přežití, zásobte krmením a vodou a zanechejte je v domácnosti.
 • Dostavte se na shromaždiště určené k evakuaci. Respektujte vždy nařízený způsob evakuace. Dopravní prostředky zajišťují krizové štáby. Vyčleňují se dopravní prostředky pro nemocné, postižené a děti.
 • Počítejte se skutečností, že místem dočasného přístřeší může být tělocvična, školní prostory, sezónní ubytovna a podobně.
 • V případě, že bude povoleno použít k evakuaci vlastních vozidel, vezměte s sebou tolik spoluobčanů, aby vozidlo bylo plně vytíženo.

Jak se improvizovaně chránit, pokud nemáte k dispozici prostředky individuální protichemické ochrany :

 • K ochraně dýchacích orgánů lze použít jako roušku vodou navlhčený kapesník, ručník, utěrku a tyto po určité době měnit.
 • K ochraně povrchu hlavy a těla použijte pláštěnku, silonovou větrovku se zapínáním na zip, vlasy úplně zakryjte vhodnou pokrývkou hlavy, oči chraňte brýlemi, použijte rukavice a na nohy nejlépe pevnou vysokou obuv nebo gumovky.
 • Po příchodu do uzavřeného prostoru nebo do úkrytu si odložte svrchní oděv, tento dejte do igelitového pytle a pytel uzavřete.
 • Osprchujte se, utřete do sucha a oblečte se do čistého náhradního oděvu.

Co nám v Libočanech hrozí?

Obecně leží Libočany v oblasti s nízkým rizikem, možná ohrožení:
- povodně, stoletá voda
- havárie průmyslových podniků
- přírodní (klimatické) katastrofy
- nehoda při přepravě nebezpečných materiálů

Obec Libočany leží v mírně zvlněné krajině a obcí protéká řeka Ohře. Ve vzdálenosti zhruba 16 km proti toku řeky je přehradní nádrž Nechranice. Ta reguluje průtok vody korytem řeky Ohře. V případě stoleté vody by došlo k rozlití řeky a zatopení některých částí obce. Tuto situaci řeší povodňový plán a v případě nebezpečí by zasedala povodňová komise obce Libočany a Města Žatec a vzniklou situaci by řešila.

Průmyslové a zemědělské zpracovatelské podniky umístěné v obci mají pro případ havárie zpracovány havarijní plány, které řeší postup prací při úniku zdraví nebezpečných látek do ovzduší nebo vody. 

Další krizový stav může nastat následkem vichřice, krupobití a dalších přírodních katastrof. Následky poškození nebo zničení by byly adekvátní síle živlu.

A jedno z posledních nebezpečí skýtá přeprava nebezpečných materiálů, kdy může při dopravní nehodě nebo železničním neštěstí dojít k úniku přepravovaného materiálu a následnému zamoření ovzduší nebo povrchových a podzemních vod.

Co oznámit při předávání zprávy o mimořádné situaci a komu volat?

Při události, která ohrožuje Vás, další občany nebo majetek - volejte Hasičský záchranný sbor na telefonní číslo 150.
Při stavech ohrožujících život volejte Zdravotnickou záchrannou službu, a to na číslo 155.
Pokud jste svědky dopravní nehody, přivolejte i Policii ČR na číslo 158 nebo Městskou policii Žatec na číslo 156.

Zjistíte-li mimořádnou událost, která ohrožuje Vás, další občany nebo majetek, okamžitě volejte Hasičský záchranný sbor na telefonní číslo 150. 

Co je důležité uvést:

 • Kde došlo k mimořádné situaci.
 • K jaké situaci došlo: požár, únik nebezpečné látky, ohrožení přírodní katastrofou apod.
 • Uveďte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
 • Po ukončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti Vámi předané informace.

Při všech stavech ohrožujících život volejte Zdravotnickou záchrannou službu, a to na číslo 155.

 • Podejte obdobnou informaci, jako příslušníkům Hasičského záchranného sboru.

Pokud jste svědky dopravní nehody, přivolejte i Policii ČR na číslo 158 nebo Městskou policii Žatec na číslo 156. 

Důležité kontakty - adresy a telefony

Seznam důležitých organizací, které se podílejí na řešení krizových situací. Adresy, tísňové linky, linka pro spojení s místně příslušným dispečinkem z mobilních telefonů a.p.

Tísňové linky

Hasičský záchranný sbor (Chmelařské náměstí 347, Žatec)
tísňové volání 150
operační středisko 950 411 111

Zdravotnická záchranná služba (Studentská 1001, Žatec)
tísňové volání 155 
dispečink 415 778 163 

Policie ČR (Dlouhá 111, Žatec)
tísňové volání 158 
dispečink 415 710 047

Městská policie Žatec (nám. 5. května 127, Žatec)
tísňové volání 156 
služebna MP 415 711 060 

Město Žatec – Městský úřad Žatec (nám. Svobody 1, Žatec)
tel. ústředna 415 736 111 (platí v pracovní době)

Obec Libočany - Obecní úřad Libočany (Libočany č.p.103)                                                                  tel. ústředna 415 711 910 (platí v pracovní době) 

 

Další důležitá čísla:

Severočeská plynárenská a. s. – Rozvodna Žatec
poruchová služba 1239 

Severočeská energetika Děčín – pracoviště Žatec
poruchová služba 840 850 860 

Severočeské vodovody a kanalizace Chomutov
poruchová služba 840 111 111 
mobil 726 828 282 

Pro případ ohrožení - speciálni prostředky v obci a městě Žatec

- jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
- jednotka sboru dobrovolných hasičů Libočany
- centrum Zdravotnické záchranné služby
- nemocnice Žatec o.p.s
- jednotka sboru dobrovolných hasičů Žatec

Prostředky, které jsou ve městě k dispozici


Ve městě Žatec je umístěna jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, která je vybavena zásahovou technikou schopnou likvidovat veškeré nastíněné situace. Jednotka je napojena na Integrovaný záchranný systém a v jeho rámci a v případě potřeby lze tuto jednotku posílit o další zásahové prostředky. Ve městě Žatec působí také Jednotka sboru dobrovolných hasičů Žatec. Je vybavena zásahovou technikou pro pomocné využití a spolupracuje s profesionálními jednotkami. V obci Libočany působí také Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libočany. Je vybavena zásahovou technikou pro pomocné využití a spolupracuje s profesionálními jednotkami. 

Po stránce zdravotnické působí v Žatci centrum Zdravotnické záchranné služby, Nemocnice Žatec o.p.s. a řada privátních lékařských ordinací.

Všechny výrobní a zpracovatelské podniky musí mít ze zákona zpracovány Požární poplachové směrnice a dle zákona č. 240/2000 Sb. O krizovém řízení musí spolupracovat s městem na tvorbě krizového plánu.

Prostředky individuální protichemické ochrany jsou uloženy z části v budově Obecního úřadu Libočany a z části v sklepních prostorách Kulturního domu Libočany. V případě nutnosti použití by obec zřizovala výdejní místa, o kterých by byli občané informováni všemi dostupnými prostředky.

Způsoby oznamování mimořádné situace

Veřejné sdělovací prostředky:
- veřejnoprávní televize
- rozhlas
- tisk
- siréna

Nařízení obce na úřední desce a veřejných výlepových plochách:
- megafony nebo jiné hovorové zařízení

 • Veřejné sdělovací prostředky – veřejnoprávní televize, rozhlas, tisk.
  Tímto způsobem se občan dozví o hrozící mimořádné situaci, která ohrožuje větší území a předpokládá se varování v delším časovém předstihu.
 • Siréna – je třeba si ujasnit, co který signál znamená:
  Trvalý tón po dobu 2 minut všeobecná výstraha
  Kolísavý tón po dobu 2 minut katastrofa
  Přerušovaný tón po dobu 2 minut nebezpečí zátopové vlny.
  Pro svolání jednotek požární ochrany se používá přerušovaný tón po dobu 1 minuty.
  Pozor !!! Pro ověření funkčnosti se provádí pravidelná kontrola funkčnosti sirén. O této kontrole se dozvíte vždy ze sdělovacích prostředků a provádějí se zpravidla měsíčně.
 • Nařízení obce v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: nařízení se vyvěšuje na úřední desce a veřejných výlepových plochách. Nabývá platnosti okamžikem vyvěšení a je závazné pro všechny občany v uvedené oblasti.
 • Megafony nebo jiné hovorové zařízení umístěné na mobilních prostředcích:
  vozidla JSDH Libočany, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru apod.

Jak se chovat v mimořádné situaci

- Nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy.
- Varovat ostatní ohrožené občany ve svém okolí.
- Netelefonovat zbytečně telefonní síť je za mimořádných situací přetížena.
- Nepodceňovat vzniklou situaci.
- Pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

 • Respektovat a snažit se získat informace z veřejných sdělovacích prostředků, z nařízení obce, z kabelové televize.
 • Nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy.
 • Varovat ostatní ohrožené občany ve svém okolí.
 • Netelefonovat zbytečně – telefonní síť je za mimořádných situací přetížena.
 • Nepodceňovat vzniklou situaci.
 • Pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

 

Co dělat, když Vám byla předána informace o bezprostředně hrozícím nebezpečí?

 • Okamžitě se ukryjte. Jako úkryt stejně dobře poslouží výrobní závod, soukromý dům, obchod, budova úřadu, restaurační zařízení a pro děti škola. Nenechte děti posílat domů nebo se nesnažte je vyzvednout ze školy. Pedagogičtí pracovníci jsou instruováni, jak se o Vaše děti postarat.
 • V případě, že se zrovna nacházíte ve vozidle, toto zaparkujte a vyhledejte úkryt v budově.
 • Uzavřete okna, dveře a ostatní otvory. Siréna nebo jinak vyhlášený signál nebezpečí může signalizovat mimo jiné únik otravných látek, zplodin, plynů nebo radioaktivních zplodin.Uzavřením prostoru snížíte riziko ohrožení Vašeho zdraví a zamoření.
 • Sledujte sdělovací prostředky, zapněte rádio nebo televizi, poslouchejte informace vysílané z mobilních hovorových zařízení. Informace budou vysílány v častých intervalech. Pro případ evakuace si připravte přenosný radiopřijímač a baterie.
 • Při vyhlášení signálu katastrofa, ať již sirénou (kolísavý tón po dobu 2 minut) nebo jiným způsobem, je Vaší hlavní činností se ukrýt nebo v případě nařízené evakuace se evakuovat.
 • Při vyhlášení signálu nebezpečí zátopové vlny, ať již sirénou (přerušovaný tón po dobu 2 minut) nebo jiným způsobem, opusťte urychleně ohrožený prostor a vystupte na nejvyšší místo v terénu. Stav hladiny řeky Ohře v případě avizovaného nebezpečí (dlouhotrvající deště, prudké tání sněhu ve výše položených oblastech v povodí Ohře) monitorují hlídky Městské policie, které by provedly včasné varování.

Jak si připravit úkryt budovaný svépomocí

návod na přípravu improvizovaného úkrytu v suterénních prostorách obytných budov, za použití sklepů, sušáren, prádelen, apod.

Při ukrytí obyvatelstva se počítá s použitím úkrytů budovaných svépomocí. Jedná se o úkryty budované v suterénních prostorách obytných budov, za použití sklepů, sušáren, prádelen, apod. Tyto úkryty ochrání proti pronikavé radiaci a zčásti proti toxickým látkám a jedovatým plynům.

Úkryt zhotovíme následujícím způsobem:


Uzavřete veškerá okna a překontrolujte těsnost dveří. V případě nadzemního krytu utěsněte okna pytli s pískem nebo je zabedněte prkny a překryjte zeminou. Ploché stropy zpevněte sloupky z trámků nebo kulatiny. Vchodové dveře do krytu zesilte prkny nebo vzpěrami.

Kryt vybavte zásobou pitné vody, jídla, lavicí nebo židlemi na sezení, vědrem na hygienickou potřebu a ručním nářadím pro případné vyproštění (lopata, krumpáč, pila, sekera, kladivo, kleště, hřebíky apod.).

 

Jak se chovat v úkrytu

 

 • Chovejte se ukázněně a řiďte se pokyny pro ukrytí.
 • Udržujte si v pohotovosti prostředky pro individuální ochranu nebo improvizované prostředky ochrany a použijte je v závislosti na situaci.
 • Šetřete vodou, potravinami a v úkrytu udržujte čistotu a pořádek.
 • Navzájem si pomáhejte, a to hlavně starším lidem, dětem a matkám s dětmi.
 • Nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň ani spotřebiče vydávající teplo. Ke svícení používejte kapesní svítilny.

Jídelníčky

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 28 °C 15 °C
středa 19. 6. déšť 27/13 °C
čtvrtek 20. 6. zataženo 23/10 °C
pátek 21. 6. prudký déšť 29/16 °C
Foto