Obec Libočany
obec Libočany

Webové stránky se upravují.

Kronika v datech 1961-1980

Léta 1961 - 1980

LÉTA 1961 - 1980 Rok 1961. V lednu 1961 byla zahájena výstavba vodního díla Nechranice. K převedení vody štolou došlo v říjnu 1964, napouštění nádrže v září 1967 a celá stavba byla dokončena v prosinci 1968. Zatopená plocha 13,4 km2, maximální vyskytující se objem nádrže 269,484 mil. m3, výkon hydrocentrály 6.000kW, rozmezí využitelného spádu 17–44 m. Objem hráze 9,5 mil. m3, sypaná hráz je v koruně dlouhá 3.280 m. V červnu 1961 bylo upraveno v akci „Z“ prostranství před kostelem. Před farou byla postavena zeď – terasa, za kterou byl nasypán materiál, takže došlo k vyrovnání terénu do roviny. Tím byla upravena příjezdová komunikace pro zajíždění autobusů k čekárně. Na konci roku byly provedeny další práce v akci“Z“ a to příprava konečné úpravy cesty od kostela před zámek a dále až ke kulturnímu domu. Na tomto úseku byl navezen štěrk a provedena částečná kanalizace. Dodatečně je nutno připomenout, že v létě t. r. byla postavena v ulici Nová čtvrť nová studna, rovněž svépomocí občanů. 2. července 1961 byla v háji pořádána soutěž požárních družstev o nejlepší družstvo lounského okresu. Na hřiště v Háji se dostavilo celkem 25 požárních družstev. 250 příslušníků přišlo ukázat, že jsou připraveni chránit společný majetek. Nastoupily i ženy v počtu 50 k těžkým disciplinám soutěže. Všechna družstva ukázala dobrou úroveň výcviku a splnila všechny podmínky této náročné soutěže. Výkon neovlivnila ani vysoká teplota 32 st. ve stínu. Ze soutěže vyšli vítězové v kategorii mužů: první místo Krásný dvůr, druhé a třetí místo obsadila družstva ze Žatce. V kategorii žen zvítězilo družstvo Raná, v družstvech závodů družstvo cukrovaru Louny družstvo vojáků ze Žatce. I ta družstva, která se neumístila, ukázala dobrou připravenost. Podzim roku 1961 byl neobyčejně suchý. Ozimy nevyklíčily a řepka během zimy vymrzla. Na jaře byly na zdejší farmě všechny oseté ozimy a řepka přeorány a osety náhradními plodinami. Během zimy trpěla hlavně zaječí zvěř i srnčí nedostatkem potravy. Zajíce při tom postihla tularemie. Kmenové stavy zvěře poklesly asi na jednu čtvrtinu. Rok 1962. Jaro 1962 bylo v celku studené. Proto překvapilo počasí o Velikonocích (22 a 23 dubna), kdy vystoupily teploty ve dne nad 25st.C. Nastalo rychlé rašení stromů. V červnu byl připravován MDD ve spolupráci s ostatními složkami, jako slavnost dětí na ukončení školního roku v Háji. Pro onemocnění většího počtu žáků příušnicemi ke konání slavnosti nedošlo. Na podzim byly před vchodem do školní budovy vyřezány přestárlé šeříkové keře, které budovu příliš zakrývaly. Dosavadní dřevěný plot v délce 11 metrů byl nahrazen drátěným pletivem v rámech. Před vchodem do školy byl vybudován asfaltový chodník, takže mohou nyní žáci přicházet do školy po suchém chodníku až z návsi. Rok 1963. Po tuhé zimě přišlo náhle jaro. Ovocné stromy rozkvetly v druhé polovině dubna. Časté bouřky během května a června dávaly hojnost vláhy, takže plodiny na polích i v zahradách uspokojivě rostly. Na podzim tohoto roku byly zahájeny práce na budování nové budovy zastávky ČSD. Stavbu řídil předseda MNV Kl. Teuber. Současně byla zahájena renovace místního zámku. Budova, kterou používal St. statek zchátrala tolik, že hrozilo její sesutí. Bylo dokonce usilováno o vydání demoličního výměru. V posledních letech však z podnětu MNV bylo nalezeno rozumné řešení. Zámek byl převzat do správy MNV a z prostředků ONV v Lounech bylo započato s opravami budovy zámku. Zatím byla dokončena generální oprava střechy s tím, že v příštích letech bude s opravami pokračováno. Zámek i kostel jsou nyní pod ochranou památkové péče. ROK 1964. Dne 21.5.1964 po 13 hodině projížděli obcí závodníci Závodu míru, jehož etapa vedla letos lounským okresem. Občané naší obce přichystali závodníkům pěkné přivítání. Obec byla vkusně vyzdobena. Na zámku byla dokončena oprava střechy a tím bylo umožněno započít s přípravami na přestěhování MNV na zámek. Léto bylo velice suché, úroda na polích téměř žádná 2-3-q z hektaru. Rok 1965. V tomto roce byly započaty práce na vodovodním řadu ze Žatce do Libočan. Hlavní vedení bude ukončeno na návsi. Pokračování prací bude pokračovat v příštích letech Zima 65-66 byla mírná s časným příchodem jara, které bylo teplé. Stromy rozkvétaly již koncem dubna. Obilí slibovalo dobrou úrodu. Červnové sucho avšak polní kultury poněkud poškodilo. Z 19 na 20 června přes noc však přišel vydatný déšť (12 mm) a pak pršelo častěji tak, že do konce měsíce spadlo celkem dalších 45 mm srážek. Byla dokončena stavba budovy zastávky ČSD včetně přeložení obslužného zařízení. ROK 1966. Rozšíření televizních přijímačů v obci způsobilo velký pokles návštěvníků kina, které muselo být od 1.2.1966 přechodně zastavit provoz. Bylo pokračováno s renovací zámku. Z podnětu předsedy MNV Kl. Teubera zahájil MNV akci na jeho záchranu. Za podpory inspektora kultury Vladimíra Kopala a památkové péče, bylo po dlouhém jednání dosaženo, že zámek přešel do správy ONV. Zásluhou poslance KNV Karla Štěpánka byly uvolněny prostředky na generální opravu střechy. MNV svépomocí a za podpory ONV obstaral zazdění nových oken, upravil místnosti v přízemí, kde zajistil pro sebe úřadovnu, malou schůzovou místnost, zasedací síň a místnost pro knihovnu. V severní části zřídil bytovou jednotku. V roce 1966 převzal budovu zámku do své správy Státní ústav geodesie a kartografie. V létech 64-66 bylo dokončeno nové oplocení školního pozemku v celkové délce 122,5 metrů. Původní dřevěný plot nahradily vypletené rámy. Současně byla provedena podezdívka a zasazeny sloupky. Stavbu řídil ředitel školy Ed. Raška. Bylo dokončeno položení hlavního řadu přívodu vody ze Žatce. Podzim 1966 měl pěkné počasí, takže podzimní práce, zvláště pak vybírání brambor a setí ozimů bylo včas provedeno. Zima byla mírná, chudá na sníh. V horských oblastech ale napadlo mnoho sněhu a kromě toho byly i vichřice, které napáchaly mnoho škod na budovách, lesních porostech a dokonce byl zmařen jeden lidský život. V červnu velice pršelo, až stála voda v polích a hrozilo vylití řeky a potoka z břehů. V srpnu a září byla na celé školní budově přeložena střecha. Přispěl ONV ze zvláštního rozpočtu a tak zbylo i na výměnu podlah v obou třídách. Vichřice způsobila veliké škody na střechách kostela a na nedávno opravené střeše zámku. Silnice před školou byla vyasfaltována. ROK 1967. Bylo pokračováno na rekonstrukci zámku, opravovány fasády do původního stavu. Byly prováděny úpravy ve škole. Do tříd byl zaveden vodovod, adaptovány elektrorozvody, natěračské práce ( okna, dveře, tabule ) a malování. Byl natřen drátěný plot okolo školy - zde vydatně pomáhali žáci školy. Na přelomu roku 1967 a 1968 se konalo vrcholné zasedání ÚV KSČ, na kterém progresivní členové požadovali zásadní obrat v dosavadní práci strany, v metodách uplatňování její vedoucí úlohy. Požadovali důslednou demokratizaci strany. Byla kritizována práce orgánů strany a jejího prvního tajemníka Antonína Novotného. Do popředí byly též postaveny národnostní otázky týkající se především Slovenska. Na základě těchto skutečností byl z funkce prvního tajemníka strany odvolán Antonín Novotný a do čela byl zvolen Alexander Dubček. ROK 1968. Po tomto zasedání ústředních orgánů tehdejšího vedení vyjadřoval všechen lid podporu a bezvýhradný souhlas se změnami, které se týkaly všech občanů. 22.3.1968 resignoval na funkci presidenta republiky Antonín Novotný. Tentýž den ohromila svět zpráva o smrti prvního kosmonauta světa Jurije Gagarina, který zahynul při cvičném letu. Dne 30.3.1968 byl zvolen ve vladislavském sále pražského hradu presidentem republiky, armádní generál Ludvík Svoboda. 6.4.1968 podala demisi dosavadní vláda, kterou president republiky přijal a 9.4. byla jmenována nová vláda v čele s ing. Oldřichem Černíkem. Tyto události znepokojovaly především naše „věrné“ sousedy, SSSR, Polsko, NDR, Maďarsko a Bulharsko. Po řadě jednání o zachování Varšavské dohody, ( protipól NATO) a o význam RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci – protipól Evropské unie), nedošlo k obratu politiky těchto států proti naší demokratizaci. Došlo k tomu, co nikdo neočekával. V noci z 21 na 22 srpna 1968 vstoupila vojska těchto zemí na území ČSSR. Vedoucí představitelé státu byli uneseni do Moskvy, kde byl činěn nátlak o uznání správnosti tohoto vojenského opatření. Po delším jednání, kdy nebylo jisté, zda se představitelé vůbec vrátí, odletěl do Moskvy a připojil se k jednání, president republiky L. Svoboda spolu s Gustávem Husákem, vedoucím tajemníkem komunistické strany Slovenska. Tato jednání trvala celkem 4 dny a po nátlaku byla uzavřena protokolem, který vlastně znamenal návrat do předlednových poměrů pod názvem „normalizace“ a dočasném rozmístění cizích vojsk na našem území. V roce 1968, jako jedno z pozitivních opatření bylo zrušení pracovních sobot, ke kterým naše země přistoupila téměř jako poslední v kulturní Evropě. 28.10.1968 vzniká ČSFR – Československá federativní republika, stát složený z České republiky a Slovenské republiky. 1.12.1968 bylo dokončeno napouštění Nechranické přehrady. Téhož dne byl ve škole nainstalován televizní přijímač „Dajána.“ ROK 1969. 16.1.1969 se upálil student Jan Palach. Touto sebevraždou chtěl zapůsobit na svědomí lidí a vyburcovat je z letargie. Jeho zoufalý čin zopakovali Jan Zajíc a František Plocek. Již druhý rok se provádí generální oprava našeho zámku. Velmi obtížné jsou štukatérské práce na fasádě. V dubnu 1969 byla zahájena stavba vodovodu a jeho rozvodů po celé obci. Akce má být ukončena do roku 1970. V dubnu a květnu byla upravena vozovka v Hájkově ulici a na náměstí. ČSSS milionovým nákladem provádí generální opravu kulturního domu. Do konce roku 1970 by měly být tyto práce ukončeny. Koncem měsíce listopadu 68 požádal o uvolnění z funkce předsedy MNV dlouholetý libočanský veřejný pracovník a funkcionář Klement Teuber pro nemoc. 28.l.69 vyhovělo veřejné zasedání MNV žádosti Kl. Teubera, když ocenilo jeho veřejnou činnost a zvolilo novým předsedou zkušeného funkcionáře Jindřicha Samka. ROK 1970. Byl to začátek tvrdé normalizace, na kterou doplatilo půl milionu osob. Další čistky postihly i nestraníky. Hlavně pak ty, kteří odmítli souhlasit se sovětskou okupací, byli nejčastěji zbavováni zaměstnání. Po celé republice pobíhaly pohovory se členy KSČ k výměně členských legitimací. . Byla provedena úspěšná tlaková zkouška vodovodu. Rovněž valná část přípojek byla již dokončena. Generální oprava kulturního domu, kterou provádí St. statek milionovým nákladem, pokračuje. Pro nedostatek materiálu i pracovníků se práce velmi pomalu posouvají kupředu. Je pravděpodobné, že ani v roce 1970 nebude dán kulturní dům do provozu. Ve dnech 11 až 19.5.1970 byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Bylo nainstalováno celkem 25 výbojkových lamp nákladem více než 60tisíc Kč. 20.2. 1970 byla zahájena výstavba 95 bytových jednotek. K získání stavebního místa byla provedena demolice domů č.p.:5,6,7,54 a 57. Výstavba by měla být dokončena do konce roku 1971. Během roku došlo k pracím na potoce, jehož ústí bylo posunuto směrem k Žatci. Rovněž v „lukách“ byly na jeho toku provedeny úpravy, zrušen jez a provedena částečná úprava břehů. ROK 1971. Od 1.1.1971 dostávají všichni žáci bezplatné přesnídávky v hodnotě 2,10 Kč. Je to proto, že se škola nachází v území, které je zamořeno exhalacemi, dýmem a zvýšeným spadem popílku z nedalekých elektráren v Tušimicích a Prunéřově. Školský odbor ONV v Lounech rozhodl, že zdejší škola bude svou činnost vyvíjet od 6.6.1971 do 26.6.1971 jako škola v přírodě na vrcholu Děčínského sněžníku v turistické ubytovně. Toto opatření se týká pouze škol z oblasti zamořených zplodinami. Ve škole byly prováděny opravy elektrorozvodů a byla vyměněna osvětlovací tělesa. V mateřské školce byly zřízeny první splachovací záchody a umývárna s teplou vodou. Koncem roku bylo zahájeno stěhování do nových bytovek, které jsou již částečně předávány k užívání. V Háji byla zahájena výstavba čističky odpadních vod. Sportovci začali s údržbou fotbalového hřiště a začali stavět kabiny. Stavba vodovodu byla zdárně ukončena, pouze ještě několik přípojek není dokončeno. Průčelí zámku včetně balkonu bylo zdárně dokončeno. Pokračují práce na vnitřních úpravách a bylo započato s opravou fasády na severní straně. Nekonečně se protahují práce na opravě kulturního domu. Rychlejšímu tempu brání nedostatek pracovních sil a materiálu. V průběhu roku byla ustavena organizace SSM (Svazu socialistické mládeže). Jejím prvním předsedou se stal Jiří Farkota. Ve dnech 26 a 27.11.1971 se konaly volby do všech stupňů Národních výborů. V Libočanech bylo odevzdáno 318 hlasů pro poslance MNV z 322 zapsaných voličů. Na ustavující schůzi byli zvoleni“ do funkce předsedy MNV Jindřich Samek, do funkce tajemníka Ludmila Pšeničková jako uvolněný funkcionář. Členy rady byli zvoleni František Němeček ředitel školy, Václav Blažek, Josef Strnad, Josef Karlovský a Jarmila Stašová. Zvolení členové rady byli současně předsedy jednotlivých komisí. V průběhu roku bylo prováděno sčítání obyvatel. K 31.12.1971 žije v Libočanech 519 osob, z toho 271 žen a 248 mužů. ROK 1972. Na potoce byla dokončena stavba nového jezu. Dokončena byla koncem května 1972. Také regulace břehů potoka započatá na podzim loňského roku, byla koncem měsíce května dokončena. Nově zvolený MNV začal realizovat svůj volební program. Protože MNV pošta musí uvolnit místnosti v budově staré německé školy pro rozšíření školky, bylo započato s adaptací přízemí domu č.p. 14 na náměstí (bývalý hostinec), na úřadovny MNV a pošty. S akcí bylo započato v březnu t. r. a předpokládá se, že akce bude dokončena v srpnu 1972. Při této adaptaci byly zbourány různé přístavby, kůlny na dvoře a sálek. Dům byl opatřen novou fasádou. Tím se zlepšil celkový vzhled náměstí. První etapa výstavby kulturního domu byla ukončena dne 4.8.1972. Zatím byla otevřena pohostinská místnost, kterou bude provozovat St. statek. Celková dosavadní investice činí 3,500.000 Kč. V tomto roce byl zadán projekt na rozšíření mateřské školky v celé budově. Adaptace si vyžádá 350.000 Kč. Práce by měly být zahájeny ještě do konce roku. 4.11.1972 se MNV přestěhoval do nových prostor upraveného domu na náměstí. Náklady na přestavbu byly v hodnotě 167.457 Kč proti rozpočtu 215.000 Kč. Úspory vznikly díky dobrovolné práci občanů. Při výstavbě 95 bytových jednotek nastávají problémy s dokončováním přístupových komunikací, chodníků, úklidem staveniště a dodávkou veřejného osvětlení. V listopadu byly první byty obsazovány mladými občany. Byly dokončeny rozvody vodovodu včetně přípojek do domů. Sportovní kabiny na hřišti byly zhruba dobudovány. Celá stavba byla prováděna bez zvláštních nákladů. Hodnota díla 20.000 Kč. Bylo odpracováno 820 hodin, z toho 250 zdarma. Sál v kulturním domě byl upraven a tak se mohla 31.12.1972 konat silvestrovská zábava. Poslední zábava se konala v září 1967. Na Žatecku bylo velké sucho a velmi malá úroda. ROK 1973. Byla zahájena celková úprava prostranství obce, jako budování chodníků, výsadba růží a budování zelených ploch. Akce má rozpočtovou hodnotu100.000 Kč a bude prováděna v tomto roce, i když se plánuje její dokončení v příštím roce. Občané z bytovek budují ochranné plůtky kolem zelených ploch v délce 543 m. Upravují se prostranství kolem novostaveb po provedené výstavbě. Svépomocí upravují občané taneční sál v kulturním domě, aby ještě lépe sloužil k pořádání tanečních zábav. Dne 13.11.1973 byl založen Sbor pro občanské záležitosti při MNV. Byla dokončena výstavba rodinných domků č. 57 Vackovi, č. 60 Vavřičkovi. Stav obyvatel ku konci roku 1973: 694 osob, z toho 351 žen a 343 mužů. ROK 1974 Adaptace budovy mateřské školky byla velkým nákladem – 450.000 Kč konečně dokončena. Slavnostní zahájení provozu bylo 4.2.1974 za účasti pracovníků školského odboru ONV, ředitele St. statku a zástupců MNV. Každé dítě bylo obdarováno hračkou, které věnoval Sbor pro občanské záležitosti. Členové místní jednoty ČSPO ( Český svaz požární ochrany- dříve hasiči), zahájil v akci „Z“ přebudování požární zbrojnice. Stará budova již svými rozměry nestačila požadavkům nové techniky. Na jaře 1974 byla zahájena úprava libočanského náměstí. Bylo odpracováno celkem 3.200 brigádnických hodin. Byl vybetonován nový chodník podél budovy MNV k mostu, nový chodník podél kostela a mateřské školky. Byla vybudována parková úprava s trávníky a růžemi před budovou MNV a kostelem a opravena chatrná hřbitovní zeď. Správa místních komunikací provedla úpravy vozovky na náměstí, vyasfaltovala povrch cest ke hřišti a od mostu k domu č.109. Naproti škole stál starý nevzhledný dům č. 4 zvaný „Paustka“. Připomínal ještě staré zašlé časy, kdy páni stavěli pro své dělníky ubytovny s malými místnostmi bez nejnutnějšího příslušenství. MNV rozhodl tento dům zbourat. Žádný toho nelitoval a tak mizí nepodařený pomník zašlých dob. Na místě zbouraného domu bude zřízen parčík. V únoru 1974 byl založen Český svaz žen. ROK 1975 Protože dosavadnímu presidentu republiky Ludvíku Svobodovi zdravotní stav už více než rok nedovoloval vykonávat funkci hlavy státu, bylo nutné přistoupit k volbě nového presidenta. Dne 29.5.1975 zvolilo jednomyslně Federální shromáždění na své společné schůzi v starobylém Vladislavském sále pražského hradu, generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka presidentem republiky. V obci probíhaly slavnosti k 30 výročí osvobození naší vlasti a ukončení druhé světové války. Obec byla slavnostně vyzdobena. Byla svolána slavnostní schůze občanů, kde bylo vzpomenuto uplynulých 30 let v budování obce. Při této příležitosti byli vyznamenáni pamětní medajlí Jindřich Samek a Oldřich Koubek. K 30 výročí vzniku MNV udělila rada ONV pamětní medajli J. Samkovi, Fr. Němečkovi, J. Životovi, B. Zoulovi, Kl. Teuberovi, v. Stasjukové a L. Pšeničkové. V květnu 1975 byla dokončena přestavba požární zbrojnice a 9.5.1975 byla slavnostně otevřena. Stavba byla prováděna svépomocí a bylo na ní odpracováno celkem 4.260 hodin v roce 1974 a 2.023 hodin v roce 1975. Požární bor má k dnešnímu dni 50 členů. Od roku 1945 bylo v obci 9 požárů a v 15 případech vyjížděli požárníci do sousedních obcí. Za panelovým domem č. 177 – 182 bylo svépomocí postaveno 26 garáží a upraveno prostranství před nimi. ROK 1976. Mimořádně velké sucho a málo srážek v žatecké oblasti zapříčinilo, že sklizeň pícnin, obilovin a chmele byla mimořádně malá. 10.8.1976 navštívil pracovníky St. statku předseda federální vlády Lubomír Štrougal. Při této příležitosti také navštívil naší obec. Zde na zámku, v místnosti V. Hájka pohovořil s vedoucími funkcionáři okresu. Šlo především to, jak zmírnit následky velkého sucha a neúrody na celém okrese v letošním roce. 6.10.1976 byl veřejnosti předán nově adaptovaný sál kulturního domu.Sál byl adaptován v akci „Z“. Sál byl též z prostředků MNV vybaven moderním a vkusným nábytkem. 22 a 23.10.1976 se konaly volby do všech stupňů Národních výborů. Plenární zasedání se konalo 11.11.1976 a byli zvoleni: Válav Blažek předsedou MNV,Ludmila Pšeničková tajemnicí MNV. Členové: Frant. Němeček, Josef Karlovský, Jarmila Stašová, Ladislav Jeřábek, Marta Krčmaříková, ing. Ivan Baustein a Miroslav Naxera. Dne 15.4.1976 se konala veřejná schůze MNV. Na pořadu bylo jednání o připojení obce k Žatci. Jednání se zůčastnili zástupci ONV, zástupci MěNV v Žatci a poslanci MNV v Libočanech. I když byla této schůzi učiněna náležitá propagace, nebyl se strany obyvatel naší obce o toto sloučení zájem, čemuž nasvědčuje účast 28 občanů. Výsledek jednání byl předložen předsednictvu ONV v Lounech, které sloučení obcí nepovolilo a dne 22.4.1976 jednání ze dne 15.4.1976 v naší obci zrušilo. Tím se obec Libočany stává nadále obcí samostatnou. Zima na počátku roku byla neobyčejně mírná a chudá na vodní srážky. V první polovině ledna byl mráz jen po dva dny, jinak se denní teploty pohybovaly okolo 9 st. C. Teprve v posledních lednových dnech uhodily mrazy s teplotami až -13 st.C. Jaro, z počátku se silnými mrazy (až -11st.C), ale koncem dubna vystoupily teploty na +18 st. C. Léto se vyznačovalo vedry-nejvyšší teplota byla naměřena +35st.C. Podzimní měsíce byly vcelku normální s postačujícími srážkami, tak že ozimy dobře vyklíčily a nebývalou měrou vzrostly. Celoroční srážky byly 347mm, což je 100mm pod dlouhodobým průměrem. K 31.12.1976 žilo v naší obci 677 osob. ROK 1977. Občané vytvořili dílo v hodnotě 62.000 Kč v odpracovaných 1530 brigádnických hodinách. Pracovalo se na úklidu veřejných prostranství a na údržbě zeleně v obci. Byly zabudovány 3 stožáry veřejného osvětlení. U panelových domů byly vybudovány přístřešky na popelnice. Na zahradě mateřské školky byly zabudovány průlezky. V obci byly dosázeny růže a ozdobné keře. Občané vybudovali v akci „Z“ chodníky před budovou školy a v ulici B.V. Kunětické. U bloku III vybudovali občané dětské pískoviště. Požárníci obce pracovali na údržbě přístupů k vodním zdrojům a údržbě techniky a výstroje. Byli voláni 3x k zásahu v okolních obcích. Počasí nevybočovalo z dlouhodobého průměru. Z počátku mírná zima, mrazy pouze ve dvou dnech ( - 10 st.C). Jaro s občasnými mrazíky, které nepřesáhly -10 st. C. Léto vlhké, málo slunečních dnů, srážky až v srpnu. Podzim nadprůměrně studený a vlhký. Srážky za celý rok 1977 překročily dlouhodobý průměr asi o 30mm a dosáhly výše 480,8 mm. V Libočanech je dobrá úroveň. V obci je 206 televizorů, z toho 7 barevných a 91 osobních aut. ROK 1978. 2.3.1978 v 16 hod. 20 minut středoevropského času odstartovala z kosmodromu Bajkonur kosmická loď SOJUZ 28 s mezinárodní posádkou, kterou tvořili letec kosmonaut plk. Alexej Gubarev a kosmonaut výzkumník občan ČSSR, kapitán letectva ČSLA Vladimír Remek. 17.5.1978 projížděli naší obcí cyklisté – závodníci – účastníci Závodu míru. Trasa etapy z Karlových Varů do Prahy vedla naší obcí. Výzdoba obce patřila k nejlepším z míst našeho okresu, kterými závod projížděl. 30.9.1978 odchází z funkce tajemnice MNV Ludmila Pšeničková. 1.10.1978 nastoupil do funkce tajemníka MNV v Libočanech Ladislav Jeřábek. V místní školce onemocněly 4 děti žloutenkou. Počasí v roce 1978 bylo v průměru chladné a vyznačovalo se velkou oblačností, i když srážky nedosáhly dlouhodobého průměru. ROK 1979. Na počátku roku 1979 postihly náš kontinent a tím i území naší republiky velmi silné mrazy, které způsobily dočasnou energetickou krizi. Zimní prázdniny byly prodlouženy od 8 do 29 ledna 1979. Z 31.12 na 1.1.1979 poklesly teploty během několika hodin z + 10 st.na -18stupňů. K tomu se přidalo velmi silné sněžení, kdy do rána 1.1.79 napadlo přes 15 cm. sněhu. Tuto nenadálou kalamitu, přes to, že meteorologové upozorňovali na vpád arktického vzduchu, se nepodařilo zvládnout hlavně v energetice a její zásobování uhlím. Sníh se udržel až do začátku března. V akci „Z“ bylo pokryto 250 m chodníků dlaždicemi. N budově MNV byla vyměněna okna a na kulturním domě byla vyměněna část střechy. Požární družstvo se zúčastnilo prvního kola soutěže v požárním útoku, která se konala u nás. Naši se umístili na prvním místě a postoupili do okresní soutěže, kde se umístili na 17 místě. Ve spolupráci s žateckým sborem vyjížděli celkem 6x k požáru. 20.9.1979 zemřel po delší nemoci bývalý president ČSSR, Armádní generál Ludvík Svoboda. 26.9.1979 se konal pietní akt a rozloučení se zesnulým ve španělském sále pražského hradu. Po smutečním aktu se utvořil smuteční průvod, který se ubíral pražskými ulicemi na letenskou pláň, kde se se zesnulým rozloučila Československá armáda dělovými salvami. Dne 1.11.1979 byla urna uložena do ústřední síně Národního památníku na Žižkově. 7.12.1979 navštívil Libočany předseda ÚV SPO ČSR (Ústřední český orgán požární ochrany), Karel Navrátil spolu s předsedou OV SPO Louny Václavem Kornejčukem. Oba hosté se zúčastnili slavnostní schůze místní organizace Svazu požární ochrany. Lidová myslivecká společnost zjistila nízký stav bažantích slepic. Bylo vidět, že zvěř se téměř nemnožila a pokud byly přírůstky, staly se obětí škodné, neboť za celý rok nebylo v polích myší. Stav obyvatel k 31.12.1979: 655 osob, z toho 221 mužů, 236 žen, 98 chlapců a 100 dívek. Celkem osoby: 319 mužského pohlaví, 336 ženského. Počasí: V roce 1979 panovala třeskutá zima i se sněhem, který se udržel až do začátku března, což je v našem kraji v těchto letech vzácnost. Dá se říci, že teplotně byl tento rok podprůměrný a v celku chudý na srážky. ROK 1980. 21.5.1980 proběhla na pražském hradě volba presidenta republiky. Do čela státu byl opět jednomyslně zvolen Gustáv Husák. Tentýž den projížděli naší obcí opět závodníci Závodu míru, tentokrát od Žatce směrem na Kadaň. V rámci integrace obcí, budou i Libočany od 1.1.1981 sloučeny ve větší celek a budou připojeny k Žatci, jako jeho místní část. V obci bude zrušen MNV, místo něj ustanoven Občanský výbor v jehož vedení budou poslanci MNV až do nových voleb, které se budou konat 5 a 6. června 1981. Stav obyvatel: K 31.12.1980 žilo v obci 641 osob, z toho 218 mužů, 227 žen, 97 chlapců a 99 dívek. V obci je 225 televizorů, z toho 25 barevných a 105 osobních automobilů. Počasí v tomto roce: Zima byla z počátku mírná, ale ku konci ledna klesly teploty na -18 st. Dokonce i sněhu napadlo kolem 15 cm. Jaro spíše chladné a chudé na srážky. Léto – z počátku podnormální teploty, chladno a časté deště. Nejteplejší byl srpen. Podzim se vyznačoval s vydatnými srážkami. Konec roku s mírnými mrazíky, vánoce na blátě. Sníh napadl kolem 6.12. ale brzy roztál.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Datum a čas

Dnes je úterý, 18. 6. 2024, 10:04:54

Svátek

Svátek má Milan

Zítra má svátek Leoš

Jídelníčky

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 28 °C 15 °C
středa 19. 6. déšť 27/13 °C
čtvrtek 20. 6. zataženo 23/10 °C
pátek 21. 6. prudký déšť 29/16 °C
Foto